يك فرد خوب در يك سيستم بد، شانسي براي پيروزي ندارد

پنج شنبه 28 فروردین 1393