اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .

یک شنبه 4 آبان 1393