اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .

چهار شنبه 5 آذر 1393