اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .

یک شنبه 8 آذر 1394