يك فرد خوب در يك سيستم بد، شانسي براي پيروزي ندارد

پنج شنبه 9 مرداد 1393