کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید

سه شنبه 1 اردی‌بهشت 1394