کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید

چهار شنبه 12 فروردین 1394