دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند.

جمعه 23 بهمن 1394