برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .

سه شنبه 7 بهمن 1393