با كمي عقل، اندكي گذشت و مقداري اخلاق خوب خوشبخت ترين فرد دنيا خواهيد بود.((ويليام سامرست موام)

سه شنبه 29 مهر 1393