اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .

دو شنبه 1 دی 1393