برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .

شنبه 10 آبان 1393