دوست همه كس، دوست هيچ كس نيست.

جمعه 5 اردی‌بهشت 1393