اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .

سه شنبه 9 تیر 1394